• Należy czytać uważnie treść polecenia, każdy jego wyraz jest istotny i zawiera wskazówki co do treści odpowiedzi i sposobu jej przedstawienia.
  • Powinno się zwracać szczególną uwagę na czasowniki operacyjne użyte w poleceniach np. podaj, przedstaw, określ, wyjaśnij. Każdy z nich wskazuje na to, jakiego rodzaju i jak obszerna powinna być prawidłowo udzielona odpowiedź (np. polecenia rozpoczynające się od sformułowania „Opisz” lub „Wyjaśnij” oznacza o wiele szerszy zakres odpowiedzi niż zaczynające się od słów „Podaj”, czy „Określ”).
  • Każdą odpowiedź należy najpierw przemyśleć, gdyż ocenie podlegają nie tylko zawarte w niej wiadomości, ale również sposób ich przedstawienia, interpretacja, wyciągane wnioski. Dotyczy to głównie zadań problemowych wymagających odpowiedzi pełnymi zdaniami.
  • Należy pisać wyłącznie na temat, gdyż ocenie podlega tylko taka odpowiedź, jakiej wymagało polecenie. Pisząc więcej niż potrzeba można narazić się na błędy merytoryczne, które mogą spowodować negatywną ocenę całości zadania.
  • Należy podawać tyle odpowiedzi czyli, np. cech, elementów budowy, argumentów itp., ile dokładnie wynika to z polecenia w zadaniu, ocenie podlega tyle kolejnych odpowiedzi (liczonych od pierwszej), ile jest w poleceniu.
  • W arkuszu egzaminacyjnym zawsze znajdują się zadania łatwe obok bardziej skomplikowanych, dlatego gdy pytanie wydaje się zbyt łatwe, a odpowiedź oczywista nie należy szukać pułapek. Należy pamiętać, że każde z zadań ma podaną maksymalną liczbę punktów, co stanowi dodatkową wskazówkę, w jaki sposób udzielona odpowiedź będzie oceniana.
  • Ocenie podlega także właściwe stosowanie terminów biologicznych. Oznacza to, że przy braku pewności co do ich poprawnego brzmienia lub pisowni, lepiej go pominąć lub użyć innego, np. synonimu.
  • Należy dbać o poprawność językową, pisać zawsze wyraźnie, tak aby można było odczytać każdą odpowiedź.

Jak rozumieć czasowniki operacyjne?

Jak ważny jest związek logiczny między elementami odpowiedzi?

Jak prawidłowo zaplanować próbę kontrolną?