Regulamin pracowni biologii

1. Uczniowie mogą przebywać w pracowni tylko w obecności lub za zgodą nauczyciela.

2. Uczeń ma obowiązek pozostawienia okrycia wierzchniego w szatni.

3. Każdy uczeń posiada stałe miejsce pracy, którego nie może zmieniać bez zgody nauczyciela.

4. W pracowni biologicznej obowiązuje zakaz spożywania posiłków oraz przechowywania żywności na ławce.

5. Podczas wykonywania doświadczeń lub obserwacji przez nauczyciela uczniowie zachowują szczególną ostrożność i dostosowują się bezwzględnie do poleceń nauczyciela.

6. Z pomocy naukowych uczniowie korzystają tylko za zgodą i w obecności nauczyciela.

7. Podczas wykonywania doświadczeń i obserwacji przez uczniów obowiązują następujące zasady:

– doświadczenia i obserwacje mikroskopowe mogą być przeprowadzane tylko za zgodą nauczyciela

– w czasie wykonywania doświadczeń należy rygorystycznie przestrzegać wszystkich uwag i wskazówek nauczyciela dotyczących procedury jego wykonywania,

– szczególnie ostrożnie trzeba posługiwać się ostrymi przedmiotami, np. przy wykonywaniu preparatów mikroskopowych.

8. Podczas posługiwania się mikroskopem i innym sprzętem należy zachować szczególną dyscyplinę według zasad omówionych na lekcji.

9. O każdym nieprzewidzianym przebiegu doświadczenia, skaleczeniu czy wypadku należy natychmiast poinformować nauczyciela.

10. Uczeń zobowiązany jest do dbania o wyposażenie pracowni (meble, plansze, tablice, atlasy, preparaty i inne eksponaty przyrodnicze).

11. Po zakończeniu lekcji każdy uczeń zobowiązany jest do uporządkowania swojego miejsca pracy.

12. Wszelkie uszkodzenia sprzętu oraz innych pomocy dydaktycznych należy natychmiast zgłosić nauczycielowi.

13. Za zniszczenie pomocy naukowych uczeń ponosi odpowiedzialność materialną.